Vakıf Senedi

  Ana sayfa > Kurumsal > Vakıf Senedi
GİRİŞ:


Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin baş döndürücü bir süratle cereyan ettiği dünyamızda insana ve insanın mutluluğuna yönelik seyirde maalesef gelişmeler aynı süratle cereyan etmemektedir. Her alandaki gelişmelerin insana eşit,  adil ve kalıcı biçimde dağılımı gerçekleşememekte,  gelişme ve paylaşımdaki bu dengesizlik sosyal problemlerin çözümünde yetersizliğe yol açmaktadır. Ümit ve temennilerimiz yakın zamanda bu sorunun olabildiğince çözümü ve insanın insana muhtaç olmadığı bir sosyal ve ekonomik toplum hedefine ulaşılmasıdır. Ancak bu hedefe ulaşıncaya kadar tarih boyunca bu konuda büyük fonksiyon icra eden vakıfların önemi var olmaya devam edecektir. Kaldı ki; ülke ve insanları ansızın yakalayan tabi afetlerle bu kuruluşların önem ve yararı ayrıca çok yakından görülmektedir. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı gayeleri doğrultusunda toplum yararına önemli hizmetler üretmiş ve insanımızın hep yanında olmuştur.
Faaliyetleri sırasında sürekli başta mahalli Devlet görevlileri ile koordine bir anlayış içerisinde çalışmanın yararına inanan Vakfımız,  bu doğrultuda görevliler ve mahalli idarelerimizin destek ve yararları için minnettarlığımızı ifade etmeyi borç bilir.
Sosyal meselelerin çözümünde topluma ve insanımıza Vakıf Senedi çerçevesinde hizmet götürmenin aynı zamanda Devletimize hizmet ve katkı anlamında önemine inanmaktayız ve bu inanç çerçevesinde faaliyetlerimizin genişleyerek sürdürülmesine ilişkin çabalarımızın artarak devamı gerektiğine inanıyoruz. 

VAKFIN ADI :


Madde 1 : Vakfın adı SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ HİZMET VAKFI’dır.


VAKFIN MERKEZİ VE İKAMETGAHI


MADDE 2 : Vakfın merkezi KAYSERİ’dedir. Vakfın ikametgahı:Seyyidgazi mah.Talas cad.Seyyid Burhaneddin Hazretleri türbe girişi No:22’dedir.Yönetim kurulu kararı ile adres değişikliği yapılabilir. Vakıf, lüzum görülürse gerekli izinleri alarak Kanunun öngördüğü şekilde Yurtiçi ve Yurtdışında şube, irtibat bürosu veya benzeri birimler açabilir.


VAKFIN KURUCULARI:


Madde 3 :


1-RECEP UĞUR – Mehmet oğlu. 1954 doğumlu.


2-MEHMET UĞUR – Hüseyin oğlu. 1928 doğımlu.


3-ÖMER FARUK AKSEBZECİ – Bekir oğlu. 1953 doğumlu.


4-HASAN ÇELEBİ – Ahmet oğlu. 1935 D.lu.


5-AHMET UZASLAN – Ömer oğlu 1940 D.lu.


6- HASAN DERNEKLİ – Mehmet oğlu. 1962 dogumlu.


7- ALAADDİN DERNEKLİ – Mehmet oğlu. 1966 dogumlu


8- İSMAİL ÇAVLAN – İsmail oğlu. 1938 D.lu


9-MAHMUT YÜCEL UĞUR – Mahmut oğlu. 1958 D.lu.


10 –YÜKSEL UĞUR – Mahmut oğlu. 1962 doğumlu.


11- MUTTALİP AYTEKİN – Hüseyin oğlu. 1958 D.lu


12- HÜSEYİN CÖMERT – Sefer oğlu. 1948 D.lu


13- ALİ RIZA KARABULUT – Hacı oğlu.1940 D.lu


14- ALİ GÜLLÜOĞLU-Nurullah oğlu. 1951 D.lu


15- OSMAN NURİ AKSEBZECİ- Bekir oğlu.1963 D.lu


16- MUSTAFA KARABEY - Ahmet oğlu.1964 Doğ.


17- AHMET UĞUR- Mehmet oğlu. 1958 Doğ.


18- AHMET DEMİRCİOĞLU – Bayraktar oğlu. 1965 Doğ.


VAKFIN GAYESİ:


Madde 4: Vakfın gayesi ihtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlarda da maddi manevi destek ve yardımlarda bulunarak ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir.


Kamu ve insanlık yararına hayır işleri yapmak, gençliğe yardım, eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal imkanlar hazırlamak, bunlarla ilgili müesseseler kurmak.


    Ülkemiz insanının ilmî, ahlâkî, dinî, sosyal ve iktisadi bakımlardan kalkınmasına; adalet duygusuna sahip olarak yetişmesine yardımcı olmak. Eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş, sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.


           Tarihî birikim ve inançlarımız ekseninde moral değerlerimizi güçlendirmek, bu doğrultuda düşünce ve kültürümüzün gelişimine katkıda bulunmak.


         Medeniyet anlayışımıza, tarihî geçmişimize uygun, çağımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek şekilde örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları açmak, öğrenci ve ihtiyaç sahiplerinin barınma, beslenme, ibadet ihtiyaçlarını karşılamak.


         Yaygın ve informal öğrenmenin geçerliliği, tanınması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapmak.


          Çevre ve canlılara faydalı olacak her türlü imar, ıslah ve inşa faaliyetlerini yürütmek, bunların bakım-onarımını yapmak.


         Tarihî ve kültürel eserlerin tamirat ve tadilatını yapmak.


Madde 5 : Bu bağlamda vakfın faaliyetleri;
 1. Seyyid Burhaneddin Hazretlerini Kayseri, Türkiye ve dünyada tanıtmak, anlatmak için her yıl anma töreni düzenlemek,

 2. Anma çerçevesinde temsil, konser, konferans, sempozyum, seminer, açıkoturum, panel vb . düzenlemek,

 3. Seyyid burhaneddin Hz.leri hakkında ilmi, kültürel çalışmlaar ve araştırmalar yapmak üzere Erciyes üniversitesi, türkiyede ve dünyada bulunan üniversitelerle iş birliği yaparak faaliyet göztermek,

 4. Basın, trt, ve tv ve bütün yayın organları ile iş birliği yapıp gündeme getirmek,

 5. Türbesinde ve mezarlığında tamir, tadilat, geliştime ve güzelleştirme yapmak,

 6. Adına cami, okul, kıraathane, pansiyon, kuran kursu, müze, hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık evi, kütüphane, aşevi, yurt, sosyal tesisler vb. açmak ve işletmek,

 7. Meleki formasyon veren kurslar tertiplemek ve katılanlara sertifika ve bonservis vermek,

 8. Vakfın gayesine uygun konularda yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

 9. Araştırma labaratuvarları ve bilgisayar merkezleri kurmak,

 10. Kitap, gazete, dergi, broşür, bülten, el ilenaı vb. yollarla neşriyat ve flim yapmak,, matbaa kurmak,

 11. İlmi,edebi,ve tarihi konularda çalışma yapanlara maddi destek sağlamak,

 12. Manevi değerlerimizle ilgili ışıklı neşriyat yapmak,

 13. Amacına uygun vakıf,dernek,teşekkül ve şahıslarla iş birliği yapmak,

 14. Her branş ve derecede eğitim öğretim için okul,kurs ve dersaneler açmak,

 15. Başarılı ve yardıma muhtaç olan talebelere karşılıklı ve karşılıksız burs temin etme,

 16. Çeşitli eğitim-öğretim dallarında ve sanata katkıda bulunanlardan muhtaç durumunda bulunanalara yurtlar ve meskenler açarak barınmaların temin etmek,

 17. Başta semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu bağlamda "Gıda Bankacılığı" yapmak.

 18. Kurucuların uygun göreceği veya ilgili Bakanlıklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye edeceği, yurt içinde ve yurt dışında okul, dershane, mescit veya camiler, diğer mabetler yapmak, yaptırmak, amaçlarına yönelik organizasyon, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek. Bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak. Yapılmış olan camileri temizlemek ve temizletmek

 19. Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak , ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar açmak, Kur’an Kursları yapmak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan Kur’an Kurslarına imkanlar ölçüsünde iaşe ve ibate desteği vermek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek üzere burslar vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.

 20. Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yemek dağıtmak.

 21. Memleketimizi, milli kültürümüzü yurtiçinde ve yurtdışında başta ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler olmak üzere kültürel, dini ve sosyal tanıtıcı her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve diğer dillerde sinema filmi, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik ve süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası düzeydeki kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak. Ayrıca sesli görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşıyıp yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde iş birliğinde bulunmak

 22. Hanımlar ve kız öğrenciler için okuma-yazma, lisan, çeşitli konularda bilgi ve beceri kursları açmak, açılan kurslara katılanlara katkıda bulunup sertifika almalarını sağlamak, bu tür hizmet veren müesseselerle işbirliğinde bulunmak, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler açmak, işletmek, hanımlar kolu kurmak,   

 23. Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kurmak, geliştirmek. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek.

 24. Mevzuatın müsaadesi dairesinde gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında vakıf faaliyetlerinde bulunmak. Bunun için vakfımızın amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise ve yükseköğretim düzeyinde özel okullar, her nevi eğitim ve öğretim tesisleri ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak. Bu cümleden olmak üzere ilköğretim, lise, üniversite, yüksekokul, fakülte, akademi, araştırma merkezleri, kreş, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, etüd merkezi v.b. açmak ve işletmek. Bunun için gerekli binaları kiralamak, inşa etmek veya satın almak. İlgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

 25. Yurtiçinde ve yurtdışında başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek veya öğrenimlerini tamamlamaları için her türlü yardımı iaşe ve ibatelerini sağlamak.

 26. Yurtdışından kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki öğrencileri ülkemize getirip eğitim, araştırma ve ihtisas yapma olanağı sağlamak ve her türlü iaşe ve ibatelerini sağlamak.


 27. Gerektiğinde mevzuatın gereklerini yerine getirerek vakıf faaliyetlerini yapmak için yurtdışında şube açmak veya uluslararası faaliyette bulunan bir vakfa üye olmak, mevcut vakıflarla işbirliğinde bulunmak.

 28. İmkanları elverdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerektiğinde ise, kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunmak vakfın gayesidir.

 29. Eğitim, sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, bu müesseselerin yetersiz kaldığı durumlarda bunları otel ve benzeri müesseselerde ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.


 30. İşçi, memur, esnaf diğer dar gelirli kimseler için doğum, sünnet, evlenme, hastalık, ölüm, zaruri ihtiyaç ve iş kurma gibi hususlarda karşılıklı ve karşılıksız borç verme ve borç verme işlemlerini yürütme,

 31. Toplumun faydalanması için kurulan ilim, sağlık ve sosyal tesislerden muhtaçların ücretsiz veya az ücretli olarak faydalanmalarını sağlamak,

 32. Yurt içinde ve yurt dışında hakiki ve hükmi şahıslardan, kamu kuruluşlarından, doğrudan veya vasıtalı olarak her çeşit kıymetleri, hakları, nakitleri, menkül ve gayrimenkülleri, maddi ve manevi ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi için yapılan yardımlarıalıp kabul etmek,

 33. Spro tesisleri ve spor salonları açmak,

 34. Öğrenci ve öğretim elemanlarına lüzumunda yurt içi ve yurt dışında staj, ihtisas, doktora ve her çeşit araştırma yapma imkanları sağlamak,

 35. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı sahalarında otorite olan ilim ve kültür adamlarını davet etmek, konferans, seminer ve sohbetler tertip etmek,

 36. İlmi araştırmalar, kültür ve sanat faaliyetlerine teşvik için her alanda yarışmalar tertip etmek, mükafatlar vermek,

 37. Vakfın gayelerinin gerçekleştirilmesine yararlı her türlü şirketi kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, ihalelere katılabilmek, ihracat ve ithalat yapabilmek, borç para alıp verebilmek, malvarlığına daha faydalı yatırımlara yönelebilmek için taşınmazlar inşaa edebilmek,

 38. Vakfın kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunanlara şükran maksadı ile yönetim kurulunca tespit edilecek plaket, sertifika, şilt, takdirname vb.

 39. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygı anlayışını, birlikte yaşama duygu ve düşüncesinin, iyiliklerde yardımlaşmanın devlet ve kişilerin haklarına saygılı olmanın, aile, akraba ve bütün insanlığın mutluluğunun, muhtaçlara ve kimsesizlere yardım etmek inancının gelişmesi ve müesseseleşmesini sağlamak için çalışmak,

 40. İnsanımıza yönelik her seviyede bilgi ve görgü geliştirici mahiyette geziler, ziyaretler, kamplar ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür programları düzenleyen resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.Yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurtdışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


Biz vâkıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebed payidar olmasını Allah’tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti ve Vakıflar İdaresi’nin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ:


Madde 6:Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlar dahilinde ve mevzuata uygun olarak:
Yurtiçinde ve yurtdışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,  devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden fazla taşınmaz mal yada gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet , satın alma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,  harcamaya, Vakfın gelirlerini artırmak için pay senetleri, intifa senetlerini,  bunların obligasyonlarını, hak veya alacak olarak ifade edebilen her tür senet ve bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izni alındığında yurtdışındaki Vakıflarla işbirliği yapmaya,  yerli ve yabancı vakıfların üst kuruluşlarına üye olmaya, bunlarla uluslararası ilişkilerini geliştirmeye,  yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına ayırmaya, taşınmaz malların irtifak , intifa. sükna, üst hakkı, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle şirketler ve ortaklıklar kurmaya, yönetmeye, işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.  Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.


VAKFIN ORGANLARI


Madde 7 : Vakıf aşağıda belirtilen organlardanmüteşekkildir:


 1. GENEL KURUL

 2. YÖNETİM KURULU

 3. DENETİM KURULU


GENEL KURUL – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:


 1. Genel kurul ; Vakfın kurucuları ve vakıf kurulduktan sonra üye olanlardan oluşur.

 2. Genel kurul ikiyılda bir ekim ayında üyelerin enaz yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamamış ise bir tutanakla belirtilir. Tutanağı mevcut yönetimden en az üç kişi imzalar, İkinci toplantı bir hafta sonra yapılır ve ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

 3. Genel kurulun yapılış usulünde üyeler, yönetim kurulunun hazırladığı isim listelerini imzalayarak içeri girerler.

 4. Genel kurulu, yönetim kurulu başkanı veya üyelerden biri açar, açılışa mütakip genel kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilir. Genel kurul tutanakları bu divanca imzalanarak yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 5. Genel kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden günü, saati, yeri, ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca taahütlü mektubla adreslerine bildirilir veya haberdar edildiğine dair üye isim listesine imzası alınır.

 6. Yönetim kurulu ve denetçileri seçmek.

 7. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanco, kar, zarar hesaplarının incelemeki tasdik etmek, yönetim kurulu ibra etmek ve sonraki yılın bütçesini onaylamak.

 8. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

 9. Yönetim kurulunca sunulan konularda karar vermek.

 10. Vakfın resmi senedinde değişiklik yapılması gerektiğinde görüşüp karara bağlamak.

 11. Yönetim kurulunun yetkisi dışındaki konularda karar almak.

 12. Yönetim kurulu veya üyelerin 1/3 ünün yönetim kuruluna yazılı imza vermeleri ile olağan üstü genel kurula gidilebilir.

 13. Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır.


GENEL KURUL ÜYELERİNİN HABERLERİ


Gerçek kişi olan her genel kurul üyesi görev yapmaya mani haller için önceden yerini almasını istediği enaz iki şahsın adını yazarak kapalı bir zarf içinde yönetim kuruluna verir. Üyenin görevden ayrılması veya ölümü halinde kapalı zarf yönetim kurulunca açılır. Bildirilen iki kişiden biri seçilmek üzere genel kurula sunulur. Genel kurulun kararı ile halef üyede kurucu üyelerin hak ve yetkilerine sahip olur. Aday seçilmeden üyeliğin boşalması halinde kanuni mirasçılar üç ay içinde vakıf başkanlığına iki isim bildirir. Yukarıdaki işlem uygulanır. İsim bildirilmediği taktirde vakıf genel kurulu tarafından ilk toplantıda mirasçılar arasından resmen bir kişi seçilir.


YÖNETİM KURULU – TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ


 1. Yönetim kurulu ; bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üye dahil 10 ve 4 yedek üyeden oluşur. Başkan, başakn yardımcısı, sekreter ve muhasip yönetim kurulu başkanlık divanı üyesidir. Başkan hariç diğer başkanlık üyeleri yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

 2. Genel kurulun direktiflerine direktiflerine uyarak ve bütçesine göre vakfın gayesinin gerçekleştirilmesine çalışır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olası halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşüne itibar edilir. Kararlar; noterden tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir.

 3. Yönetim kurulunun yazılı çağrısına rağmen üst üste üç, aralıklı beş defa toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulunun kararı ile yönetimden düşürülür. Asilden boşalanların yerine yedekten seçim yapılır.

 4. Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler alır.

 5. Vakfın çalışmalarının harcamalarını ve ödeme usullerini tesbit eder.

 6. Vakfın yönetim kurulu kendi gözetim ve denetim altında vakfın sevk ve idaresinde çalışacak gerekli olan elemanları alır. Bunların ücret ve çalışma usullerini tesbit eder.


DENETİM KURULU – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:


Genel kurul üyeleri arasından üç asil bir yedek olmak üzere denetçilerini seçer. Denetçiler, vakfın gelir ve giderlerini, bunların dayandığı belge ve dosyaları diledikleri zaman inceler, işlemlerin konunlara ve vakfın senedine uygun olup olmadığını kontrol eder. Tavsiye varsa tehkitlerini yönetim kurulu ve genel kurla bildirir. İki denetim arası 30 günden az olamaz.


VAKFA ÜYELİK:


Madde 8 : Vakfın senedinin tesciline müteakip vakfa üye olmak isteyen T.C vatandaşları bir dilekçe ile vakfın yönetim kurulu başkanlığına müracaatta bulunarak, yönetim kurulu kararı ile üye olabilirler.

VAKFIN ŞEREF ÜYELİĞİ:


Madde 9 : Vakfın kurulduktan sonra yurt içi ve yurt dışında ilmi, idari ve kültürel sahalarda değerli hizmetler vermiş, vakfın gayesine yararlı olabilecek şahıslar yönetim kurulunun teklifi genel kurulun kabulü ile şeref üyeliği verilebilir. Ayrıca vakıf gayesinin gerçekleştirilebilmesi için önemli ölçüde bağışta bulunan şahıslar şeref üyeliğine seçilebilir.


Üyelikleri genel kurulca kabul edilen şeref üyeleri kurucu üyelerin hak ve yetkilerine sahip olurlar.


VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :


Madde 10 : SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ HİZMET VAKFI’nın kurucu üyeleri, şeref üyeleri, diğer üyeler ve vakıf hizmetlerinde çalışacak şahıslar, vakıf gayelerine uygun olarak görev yaaprlar. Bu esaslara riayet etmeyenler, yönetim kurulunun teklifi ve genel genel kurulun tasvibi ile kurucu üyelikten, şeref üyeliğinden, üyelikten ve görevden çıkarılarak vakıf ile olan ilişkileri kesilir. Böyle olan kişiler hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.


Madde 11 : Üç ay üst üste aidat ödemeyen vakıf üyesi 10. Maddeye göre işleme tabi tutulur.

MALİ HÜKÜMLER:

Çalışma Dönemi ve Bütçe:
Madde 12: Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık' ta sona erer.  Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir-gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Bütçe Yönetmeliğinde,  öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri,  harcama yetkileri ve yetkilileri,  gelirlerin alınma biçimleri, gider harcamaya ilişkin belge düzeni,  kasada kalacak para tutarı,  bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.Vakfın Sermayesi ve Mal Varlığı:


Madde : 13: Vakfın ilk kuruluş sermayesi kurucular tarafında ödenmiş olan 50.000.000-TL(ELLİ MİLYON) TL.Vakfın Gelirleri:
Madde 14: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Amaç ve hizmet konularına uygun genel,  özel ve katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar; Keza her türlü ayni-nakdi bağışlar.
b) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları. 
c) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira,  prim,  temettü, gelir payı ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları, 
d) Vakfın sahibi bulunduğu ya da bulunacağı ortak olduğu İktisadi İşletme,  Şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler, 
e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak koşullu yada koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı bağışlar, 
f) Gösteriler,  şenlikler,  festivaller,  fuarlar,  kermesler ve her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler, 
g) Diğer gelirler, 
h)Vakıf, uygulama imkanı zor veya iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan iyiniyetle telifi şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı Yönetim Kurulu’nundur. 

Mali Uygulamalar ve Vergi Bağışıklığına İlişkin İlkeler:
Madde 15: Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
a-Vakıf Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin 1/3'ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup Vakfın yıllık bürüt gelirlerinin en az 2/3’ü genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi ve Vakfın amacının gerçekleştirmesi için harcanır.
b- Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis olunabilir.
c-Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödeneklerin çalışma dönemi içinde harcanması esastır. Elde edildiği yıl içinde amaç ve hizmet konularına harcanması gerektiği halde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, sonraki yılın tahmini bütçesine konulur ve bu miktardan, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara pay ayrılmadan, tamamı o yıl içinde vakfın amaç ve hizmet konuları için harcanır.
Elde edildiği yıl içinde vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, Yönetim Kurulu tarafından vakıf amaç ve hizmetlerine yönelik yatırımlar için üç yıl süre ile bir fon hesabında tutulabilir.
Böyle bir fon oluşturulması için vakıfça, yatırıma ilişkin projenin maliyeti, finansman kaynağı, gerçekleştirme süresi vb. ana hatlarını içeren Yönetim Kurulu kararı ile ilgili resmi merciden gerekli izin alınır. 
d-Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.  

Vakıf Fonlarının Muhafaza ve Değerlendirilmesi:
Madde 16:Vakfa intikal eden veya edecek olan nakit paralarla, nakit istimali mümkün olan her türlü menkul değer, gayelere uygun mahallere sarfedilinceye kadar, vakfa gelir sağlayacak şekilde, vadeli , vadesiz mevduat şeklinde muhafaza edilebileceği gibi, katılma payı hesaplarına da yatırılabilir. Altın veya dövize tahvil edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta takdir yetkisine sahiptir.

Vakfın temsil ve ilzamı:
Madde 17:Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Vakıf Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vakıf ünvanı veya kaşesi altında müşterek imza atması esastır.  Ancak Vakıf Başkanı veya Vakıf Başkan Yardımcısı resmi ve özel daireler nezdinde Vakfı tek başına temsil edebilir.
Vakıf yönetim kurulu vakıfta çalışan genel müdür, müdür ve personele, vakfı temsil ve ilzam hususunda yetki verebilir, bunların yetkilerinin sınırını tespit edebilir. Bu yetkilerini birlikte veya ayrı ayrı kullanmalarına ilişkin yönetim kurulu karar alır. VARİSLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER :


Madde 18 : Varisler ; Vakıf malları üzerinde hiç bir hak talep edemecekleri gibi, gelirlerden istifade edemezler ve gayrimenküllerin satışını, taksimini ve başka amaçla kullanılmasını isteyemezler.


VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI:


Madde 19 : Bu vakıf; 903 sayılı kanunla değiştirilen Türk Medeni Kanununun 74. maddesine göre tescili ile tüzel kişilik kazanır.


GENEL HÜKÜMLER:

Vakıf İktisadi İşletmeleri:
Madde 20: Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirme,  uygulama,  eğitim ve gelir sağlama amacıyla Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir. 
Yönetim Kurulunca onaylanacak İktisadi İşletmeler sözleşmesinde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler,  Vakfın amaç ve hizmet konuları,  işletmenin çalışma koşulları,  yönetim biçimi ve temsili yöneticilerin sorumluluğu ve ilkeleri ile denetimi gibi hükümler yer alır. 
Vakıf İktisadi İşletmeleri Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilir. 

Muhtemel Diğer Hükümler:
Madde 21:
a-Harp ve fevkalade haller:Türkiye’mizin herhangi bir suretle harbe girmesi veya fevkalade hallere maruz kalması halinde, vakıf gelirlerinin Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği belli bir kısmı doğrudan doğruya veya Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile yaralılarının tedavisi, yerini terk zorunda kalanların iskan, iaşe ve ibateleri, şehit ve gazilerin muhtaç ailelerine yardım için sarfedebilir.
b-Vakfın ana gayrımenkulü satılamaz. Ancak şartsız olarak yapılan gayrımenkul bağışlarının konusu olan mülkler  Yönetim Kurulu’nun kararı ile kanuna aykırı olmamak kayıt ve şartıyla satılabilir.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik:
Madde 22: Vakıf Resmi Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.

Vakfın Fesih ve Tasfiyesi :
Madde 23: Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyeti bütün üyelerin 2/3 çoğunluğu tarafından Vakfın dağıtılmasına karar verebilir. 
Mütevelli Heyeti yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşü alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar.
Vakfın infisahında Mütevelli Heyeti kendi aralarından üç kişilik bir Tasfiye Kurulu tayin eder ve tasfiyeyi bu kurul yürütür ve neticelendirir.
Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir Vakfa devredilebilir.

Hüküm Eksikliği:
Madde 24:Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük Hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler:
Madde 25:Vakıf Resmi Senedinin uygulanması, çıkarılacak yönetmelik hükümleri ile yapılır.