Vizyon - Misyon - Değerlerimiz

  Ana sayfa > Kurumsal > Vizyon - Misyon - Değerlerimiz


VİZYONUMUZ


Türkiye’de ve özellikle Müslümanların yaşadığı ülkelerde, İslâm kültürü, medeniyeti ve değerleriyle tüm insanlığı tanıştırmak; eğitim, basın – yayın ve insani yardım faaliyetlerinde ortaya koyduğu yöntem, üslup ve kurumsal yapısı ile örnek bir vakıf olmaktır.”


 


MİSYONUMUZ


Değerlerimizi benimsemiş, yetkin ve fedakâr eğitimciler, insan kaynağı ve gönüllülerin katkısı ile İslam ahlak ve değerlerine bağlı,sorumluluk sahibi, her yönden iyi eğitimli, İslam’ı en iyi şekilde temsil edebilecek nitelikli bir nesil yetiştirmek, ihtiyaç duyulan bölgelerde toplumun derdine derman olmak, Müslümanlar arasında dayanışmayı sağlamak ve manevi hizmet yolunun kapısı olmaktır.”


 


DEĞERLERİMİZ


Değerlerimiz”,vizyonumuza giden yolda tüm paydaşlarımıza / gönüldaşlarımıza karşı sorumluluklarının gereklerini yerine getiren kurum kimliğimizin bir yansıması olup bütün faaliyet ve kararlarımızda dışına çıkmayacağımız temel prensiplerimizi ifade eder;


1-İhlâs ve Samimiyet


Kalbî ve bedenî olmak üzere bütün ibadet ve fiillerinde nefsine pay çıkarmadan doğru, samimi, katıksız ve dupduru olarak tam bir sadakatle Allah’a yönelerek riyadan arınmaktır.


2-Heyecan ve Fedakârlık


Aşk ve şevkle, herhangi bir karşılık beklemeden, can ve mal ile hizmet etmeyi iştiyak haline getirip, gönlün derinliklerinde bu duyguyu güçlü ve coşku verici bir şekilde hissetmektir.


3-Merhamet ve Şefkat


Allah’ın bütün mahlûkatı ile ilişkilerimizde O’nun rızasını gözetmek, insanların dert ve kederleri ile yakından ilgilenmek,muhtaç olanlara sâfî bir sevgi besleyerek yardıma koşmaktır.


4-Liyakat / Ehliyet


Çalışanlar ve işbirliği halinde bulunulacak diğer kurumlarla ilgili vazife ve işleri hak edecek halde ilim, hüner, fazilet ve tecrübe ile sorumluluk almaya / taşımaya layık kişi ve kurumları tercih etmektir.


5-Mesuliyet Şuuru


Bütün fiillerin kayıt altına alındığı bilinciyle, çalışmalarımızı gerçekleştirirken Allah’a ve kullarına karşı hesap verme yükümlülüğünde hissetmek ve ihsan şuurunda olmaktır.


6-Adalet


İnsaflı ve doğru davranışlarla kararlı ve ölçülü olmak, zulmetmekte nuzak durmak, dini ve kamusal esaslarda belirlenen sınırlar doğrultusunda kişi ve kurumların farklılığını gözetmeksizin hakkaniyet üzere davranmaktır.


7-İlim ve İrfan


Eğitim ve öğrenim yolu ile elde edilen bilgi birikimini, kalbin ve ruhun enginliğinde olgunlaştırmak ve yaşama / pratiğe yansıtabilmektir. Eğitim verdiğimiz kişilerin bu ilmi irfana dönüştürmelerini gaye edinmek ve bunun için çaba sarf etmektir.


8-Şecaat ve Sebat


Zorluk ve sıkıntı durumlarında, karşı koyma ve direnme hususunda yılmayarak; dengeli ve kararlı bir şekilde cesaret göstermektir.


9-Feraset ve İstikamet


Olayların zahirini ve perde arkasındaki sebepleri görerek derinlikli ve kuşatıcı bir şekilde bakabilmek, Allah rızasını kazanmanın gerektirdiği şekilde doğru – dürüst davranmaktır.


10-Edep ve Zarafet


Hayatın her yönünü kapsayan sözlerde ve tavırlarda güzel ahlaklı, iffetli, terbiyeli, incelikli, nezaketli ve ölçülü davranmaktır.


11-Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik


Vakfımızın faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişilebilir bir şekilde kayıt altına almak ve gerektiğinde ilgili kişiler ile paylaşabilmektir.


12-İsraf ve Lüksten Kaçınmak


Kazancı,sahip olunan değer ve nimetleri gereği gibi kullanmak, Vakıf varlıklarını faydasız, zararlı ve meşru olmayan yönlere, ölçüsüz ve gereksiz bir şekilde harcamaktan uzak durmaktır.